Obecné rady

Domácí příprava je na střední škole nezbytná, neměla by však přesáhnout 2 – 3 hodiny denně na vyšším gymnáziu a 1 – 2 hodiny denně na nižším gymnáziu.

Domácí příprava začíná při hodině ve škole: pozornost a logicky rozčleněné psaní poznámek vám ušetří čas doma.

Nejefektivnější je domácí učení tehdy, jestliže začne ještě ten den, kdy byla látka ve škole vyložena – ušetříte tak obrovské

množství času, protože máte výklad čerstvě v hlavě, rozumíte mu a zapamatování tímto způsobem je nejúčinnější.

Svou lenost nejlépe oklamete tak, že si stanovíte pro každý den v týdnu přesný čas, kdy usednete k práci.

Začněte předmětem, který vám jde snadno. Budete mít pocit, že z hromady práce něco ubylo a kromě toho, úspěch vás posílí a budete mít větší chuť do další práce

Střídejte učivo na zapamatování s učivem vyžadujícím úvahu a úsudek.

Osvojit si látku znamená umět ji jasně a uceleně vysvětlit, zkuste si to.

Zapnuté rádio zvyšuje vaši unavitelnost a odvádí pozornost, dalšími nepřáteli studujícího jedince jsou mobil a televize.

Jeden celý den v týdnu byste měli odpočívat a vůbec se neučit (sobota nebo neděle). Začnete-li druhý den s učením ráno, budete překvapeni, kolik se toho dá stihnout a jak jde práce snadno!

Nejlépe si pamatujeme to, co bylo na začátku a na konci studijního bloku (vyuč. hodiny), věnujte tedy větší pozornost střední části učiva.

Cizí jazyky

V jazycích, stejně jako v matematice a fyzice, se zle nevyplatí vynechat pravidelnou přípravu: problém se nikdy neztratí, bude se jen zvětšovat

Zvládnout cizí jazyk znamená používat jej k dorozumění. Cílem středoškolského studia je, abyste byli schopni komunikovat v cizím jazyce bez kompromisů, abyste byli schopni vysvětlit své názory, ne zjednodušovat na to, co umíte říci... Základní jednotkou dorozumění je věta – je tedy třeba od začátku se naučit vyjadřovat se ve větách.

Slovíčka jsou stavební kameny, bez nich to nepůjde. Jak tedy na slovíčka: lépe 10 minut každý den než hodinu jednou za týden. Slovíčka si nejen čtěte, ale i pište a vyslovujte nahlas. Čím více kontextů, do kterých můžete slovíčko zařadit naleznete, tím pravděpodobněji si ho vybavíte až ho budete potřebovat. (např. Synonyma, antonyma, slova tematicky blízká, odvozeniny, český překlad, anglický překlad....) Nejdůležitější ale je každé slovíčko hned uplatnit ve větě vedle slov už známých. Přinuťte se říkat věci nově, pomocí výrazů, které vám nabízí učebnice, jinak se nebudete zlepšovat. Nespokojte se s tím, že se nějak dorozumíte.

Gramatické jevy je třeba se učit na příkladech (větách). K tomu slouží domácí úkol. Ten, jakkoliv krátký nebo snadný vás přiměje manipulovat se slovy a s pravidly a tak si je zautomatizovat. Gramatiku procvičujte znovu na cvičeních v učebnici, využívejte však také doplňkových materiálů ve studovně nebo na počítači.

Každý den byste měli být vystaveni jazyku, kterému se učíte, ať už v přímé přípravě do školy nebo čtením časopisů, knih, poslechem, sledováním televize v originále: to jsou cesty k opravdovému zvládnutí jazyka

Máte-li problémy, vždy se doma vraťte k úvodnímu textu, vypište si neznámá slovíčka. Zformulujte si několik otázek ke každému odstavci textu a nahlas celou větou si odpovězte. Obtížné pasáže nebo celý text si přeložte. Zkuste si převyprávět jednotlivé odstavce a pak celý text svými slovy tak, abyste mu rozuměli. Jestliže máte opravdu velké problémy, neváhejte se učit zpaměti celé věty nebo odstavce z učebnice – skladba vět vám postupně přejde do krve a nebudete se tolik trápit s každým slovem.

Matematika

Věřte nebo ne, středoškolská matematika je předmět, kde o úspěchu nebo alespoň slušné známce rozhoduje spíše zájem a pravidelná práce než matematické nadání. To znamená, že je naučitelná.

Základním předpokladem úspěch v matematice je ve všech případech pravidelná práce do školy. Jakmile začnete vynechávat, učit se jen na písemku nebo na zkoušení, jste na nejlepší cestě do záhuby. A to i při nějakém nadání.

Mějte k matematice respekt, ale zároveň si pěstujte ctižádost ji absolvovat. Je čas podívat se pravdě do očí: matematika učí správné technologii myšlení a denní porce matematiky vám přefiltruje logický postup myšlení do krve.

V hodině matematiky buďte soustředění, poznámky si pište čitelně a na okraj sešitu si doplňujte své vlastní poznámky jako např. Proč že se tato operace mohla provést, co k ní vedlo, co jsme tímto krokem dokázali apod. - ve škole je to jasné, doma může všechno vypadat jinak!

Doma si pořádně projděte všechno, co se ve škole udělalo – včetně teorie, je to klíč k pochopení látky. Propočítejte si příklad, který se řešil ve škole (nebo všechny). Spočítejte domácí úkol, tím si nejlépe ověříte, jestli jste látku zvládli.

Jestliže látce nerozumíte, nezačínejte zkusmo tisíce příkladů v naději, že vás něco osvítí, spíše se pokuste znovu projít krok za krokem teoretický úvod v sešitě nebo učebnici, příklad řešený ve škole apod. Jestliže to nepomohlo, nejspíše se jedná o nějakou mezeru z dřívějška, požádejte o pomoc a vysvětlení spolužáka nebo učitele (ale ne až při zkoušení).

U studenta s dosud nevyužitým matematickým nadáním se pokrok objeví obvykle do tří týdnů od začátku systematické práce, u ostatních později, je třeba vytrvat a radovat se z dílčích úspěchů.

Fyzika

Fyzika vykládá reálné, příčinné, uchopitelné a využitelné jevy, které by člověk normálně pokládal za zázrak. Problém je v tom, že tyto jevy nemůžeme vysvětlit na základě naší představivosti, ale odvodit, zdůvodnit a dokázat na základě přírodních zákonů. Skutečně rozumět fyzice a zvládnout ji může skutečně být dopřáno jenom některým studentům, ale ani ti nenadaní by při průměrné pracovitosti neměli klesnout pod trojku.

Nejpodstatnější podmínkou úspěchu je pravidelná příprava. Vždy se vám vymstí, když některý úsek vynecháte, učivo je velmi provázané.

Pište si čitelné poznámky, doplňujte své vlastní. Doma si nejprve důkladně pročtěte školní poznámky a příslušný úsek v učebnici. Je-li tam něco k povídání (a to je téměř vždy), naučte se tomu a zkuste si to nahlas vysvětlit. Hleďte, aby váš výklad měl logiku a řád. Ve fyzice je nejčastěji slyšet „já tomu rozumím, ale neumím to říci“ - není to pravda: dokud neumíš vysvětlit, nerozumíš.

Studuješ-li nějaký princip, je třeba pracovat s přesnými pojmy. Pojem ve fyzice má přesný obsah, rozsah a definici a s tvořivostí tady nepochodíš. Kromě pojmů je třeba si určit závislé a nezávislé veličiny, tj. výchozí a vyplývající skutečnosti. Vyjasni si charakter závislosti mezi veličinami (může pomoci dosadit si do vzorců čísla).

Teprve v této fázi přejdi k příkladům. Problémem fyzikálních úloh je, že sdružují jak logický úsudek (jako slovní úlohy), tak osvojený matematický aparát. Příčinou problému je až příliš často neschopnost aplikovat to z matematiky, co jsem si již dříve osvojil. Problém může činit i převod jednotek.

Vždy si udělej rozbor úlohy. Ujasni si, k čemu máš dospět a jestli jsi dostal všechny potřebné údaje. Je skoro jisté, že zjistíš, že některé chybí. Ty lze pravděpodobně zjistit z údajů zbývajících. Takže: a) zjisti přesně co potřebuješ, b) najdi, jak se k tomu dostaneš. Vysvětlení je pravděpodobně zašifrováno v probírané látce...

Naukové předměty (historie, geografie, biologie...)

Věnujte pozornost výkladu ve škole, můžete si mnohé zapamatovat. Pište si přehledné poznámky, graficky je rozčleňujte, podtrhávejte.

Doma si nejprve přečtěte v učebnici a v sešitě celé téma bez ohledu na to, kolik se toho máte naučit. Lépe tak pochopíte souvislosti.

Čtěte znovu úsek určený k osvojení, tentokrát s tužkou v ruce. Podtrhávejte to nejpodstatnější (max. 5 výrazů na stránce), ale ještě lépe mějte u sebe poznámkový blok, na který si zaznamenáte logickou strukturu tématu. U každého faktu se ptejte sami sebe na jeho příčiny a důsledky. Malujte si grafy, sestavujte údaje do tabulky, na časovou osu, kreslete si ilustrace, šipkami znázorněte příčiny a důsledky.

Zkuste si každý úsek učiva převyprávět tak, abyste to někomu vysvětlili, logicky a jasně, kontrolujte si, že na každé možné „proč“ umíte odpovědět. Posledním krokem je převyprávět si celou látku po svém, v souvislém nepřerušovaném výkladu.

Jak se učit k maturitě a nezešílet

Spočítejte si, kolik vám zbývá času a kolik maturitních otázek k prostudování. Vypočítejte si, kolik otázek je třeba udělat za týden (jiný úsek) tak, abyste vše stihli.

Buďte realističtí: za jeden den se dá zvládnout jen omezené množství látky, takže si sestavte plán a držte se ho. Plán si udělejte písemně a barevně si v něm označte, co jste již udělali – bude pro vás povzbudivé vidět, že látky ubývá.

Pamatujte, že chuti do studia bude s blížící se maturitou spíše ubývat a nervozity, která vás zpomalí, bude přibývat.

Jeden den v týdnu je vždy třeba odpočívat, úplně bez učení.

Při vlastním učení střídejte předměty různého charakteru, nezačínejte tím nejtěžším, dejte si pro začátek povzbuzení v podobě oblíbeného předmětu, pak vám práce půjde více od ruky.

Nebuďte od začátku perfekcionisté: nejdříve si ujasněte pro každou otázku to nejpodstatnější tak, aby se vám nemohlo stát, že vám bude chybět nějaká elementární znalost. Pak je teprve čas doplňovat to podstatné podrobnějšími informacemi.

Nehromaďte zbytečně velké množství papírů, na kterých máte otázky vypracované. Výsledkem by měla být jedna stránka podstatných informací, přehledně graficky vámi uspořádaných, s vyznačenými pojmy. Ostatní materiály založte do složky a používejte výhradně při přebytku času. Nezapomeňte, že cizí poznámky budou pravděpodobně uspořádány jinak, než vám to vyhovuje. Vytvářením vlastního přehledu otázky si také ujasňujete vztahy mezi údaji a pojmy.

Jestliže v textu podtrháváte, neměl by počet podtržených výrazů přesáhnout 5 na stránce, jinak podtrhávání ztrácí na významu. Nemá také žádný význam, jestliže se k podtrhanému textu již nebudete vracet. Výpisky mají větší hodnotu.

Neplýtvejte časem na promýšlení „zaručených“ způsobů, jak si vytáhnout to či nevytáhnout ono a skuhráním, že se to nedá stihnout. Budete překvapeni, kolik se toho dá naopak udělat v takto ušetřeném čase.

Jestliže vám to vyhovuje, učte se se spolužákem, konzultujte a navzájem si vysvětlujte – to je nejlepší způsob jak zjistím, že to už umím. Bude-li vás ale více než dva, je velmi pravděpodobné, že učením strávíte méně času, než jste plánovali.

Vyvarujte se chemických prostředků na zlepšení koncentrace nebo zvýšení pracovního tempa – útlum po jejich použití je obrovský a celkový efekt spíše záporný, i kdyby váš známý říkal pravý opak!

Svatý týden

Udělejte si inventuru. Doufám, že už vám zbývá jen opakování a dolaďování formy. Jestliže ne, je na čase se věnovat strategii přežití: pro každou otázku si ujasnit výhradně elementární znalosti a základní pojmy – tak byste měli zkouškou projít. Kvalita známky bude záležet na tom, kolik dalších informací si vybavíte.

V žádném případě nedopusťte, abyste některou otázku při přípravě úplně vynechali – nikdo se nebude ptát, jestli to byla jedna nebo dvacet čtyři...

Nezapomeňte pít, jist, spát a odpočívat. Přestávky jsou velmi důležité, stejně jako kyslík pro váš mozek. Nezapomeňte se tedy každý den vyvětrat.

Nejvíce práce uděláte dopoledne, zkuste to!

Nezačínejte číst rozsáhlá díla světového realismu – máte-li mezeru v literatuře, zkuste si sehnat spíše film. Naopak dojem z chvilky poezie před spaním můžete zúročit příští týden s velkým efektem...

Uklízejte ze svého pokoje (stolu) to, co už jste zopakovali. To, co máte ještě udělat udržujte odděleně: zmenšování hromady ke studiu a mizení restů je pro vaši pohodu velmi důležité!

Sázejte spíše na logiku věcí než na pamětné učení. Chápete-li systém, podrobnosti můžete odvodit, domyslet.

Udělejte si něčím radost jako odměnu za dobrou práci.