Rada školy byla ustanovena v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. a Volebním řádem pro volby do školských rad (základních, středních a vyšších odborných škol).

Ustavující zasedání školské rady se konalo dne 4. ledna 2006.

Školská rada je složena ze šesti členů: 2 zástupci zřizovatele (jsou jmenováni Radou Libereckého kraje), 2 pedagogičtí pracovníci (voleni), 2 zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých dětí (voleni).

Školská rada:

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Seznam členů

 • zástupci zřizovatele: Ing. Zbyněk Miklík, Eva Kordová (jmenováni RLK)
 • zástupci zaměstnanců: Mgr. Daniel Strnad, Mgr. Dana Kňapová
 • zástupci oprávněných osob (zákonní zástupci a zletilí žáci): MUDr. Eva Dědková, Jan Novák