Správce osobních údajů:
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

se sídlem: Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
IČ: 00 85 49 81
zastoupené: Mgr. Miroslavem Vávrou, ředitelem školy
kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
jméno: JUDr. Rudolf Dlouhý
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje („OÚ“) a případně pak citlivé OÚ.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pouze na základě právního důvodu zpracování nebo oprávněného zájmu. Správce nezpracovává OÚ nad tento rámec, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Rozsah a obsah zpracovávaných OU je specifikován ve Vnitřním předpisu o zpracování a ochraně osobních údajů a jeho přílohách.

Správce Vás dále informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ

  • jestliže OÚ již nejsou potřebné pro daný účel,
  • jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
  • jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování,
  • jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně,
  • jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely.

Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Mgr. Miroslav Vávra
ředitel školy