V současné době učí celé nižší gymnázium podle nového ŠVP, který vychází z RVP ZV.

Na této stránce je pouze základní přehled hodinových dotací v jednotlivých ročnících nižšího gymnázia. Kompletní znění ŠVP si můžete stáhnout zde:

Učební plán

 

Vzdělávací oblast Předměty Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4 4 4 4 16 
Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1
Cizí jazyk 2  - 2+1 3 3 +9
Člověk a společnost Občanská výchova 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2 2 2 8
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4+1 4 16+1
Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 1 +2 +2 +2 1+6

Člověk a příroda

Člověk a svět práce

Člověk a zdraví

Fyzika 2 1,5 2 2,5 22+7
Chemie - - 2 2,25
Biologie 2 2,5 2 2,25
Zeměpis 2 2 2 2
Tělesná výchova 2+1 2 2 2 8+1
Člověk a kultura Hudební výchova 2 1 2 2 10
Výtvarná výchova 2 1
  celkem 29 29 32 32 122

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Český jazyk je rozdělen do oblastí Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Třídy jsou děleny v jedné hodině týdně ve všech ročnících.

Cizí jazyk je jako jeden z profilových předmětů posílen v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 1 vyučovací hodinu v CJ I v primě, přičemž za CJ I je pokládán anglický jazyk, dále je z disponibilních hodin použito 9 hodin pro výuku CJ II v sekundě (3), tercii (3) a kvartě (3), CJ II je volitelný z možností německý, francouzský a španělský jazyk.

Vyučovací předmět Matematika je posílen o jednu vyučovací hodinu v tercii. Třídy jsou děleny v jedné hodině týdně ve všech ročnících.

Předmět Informatika a výpočetní technika je v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 6 hodin, přičemž zahrnuje rozšířený vzdělávací program, v sekundě Psaní všemi deseti prsty a zahrnuje také prvky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, tj. Fyzika, Chemie, Biologie a Zeměpis jsou posíleny 7 hodinami, které budou realizovány v podobě praktické výuky a budou zahrnovat vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Garantem vzdělávací oblasti je Fyzika.

Hudební a výtvarná výchova budou vyučovány jako povinný předmět v primě a sekundě, v tercii a kvartě budou probíhat jako povinně volitelné předměty, v primě a sekundě bude výuka probíhat děleně.

Obsah vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví bude realizován v předmětech Tělesná výchova a Biologie. Garantem vzdělávací oblasti je Biologie.