Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Otevírané obory pro školní rok 2024/2025:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků


Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve druhém kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 2. kolo.

Přihlášku může podat uchazeč, který v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku, ale v prvním kole nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Termín pro odeslání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 24. května.

Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 21. 6. 2024 na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy.

Správní řízení: v rámci správního řízení budou moci zákonní zástupci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 Zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí dne 18. 6. 2024 v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Poznámka pro zákonného zástupce: rozhodnutí o přijetí a nepřijetí je dáno výsledkovou listinou a nezasílá se.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání můžete podat i osobně na Gymnáziu Turnov do středy 26. 6. 2024.

Veškeré informace k přihlašování najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz


Kritéria přijímacího řízení

pro školní rok 2024/25 naleznete zde.