V současné době učí všechny třídy gymnázia podle nových ŠVP, které vychází z RVP G.

Na této stránce je pouze základní přehled hodinových dotací v jednotlivých ročnících vyššího gymnázia. Kompletní znění ŠVP si můžete stáhnout zde:

Učební plán

 

Vzdělávací oblast Předměty Kvinta
1. ročník
Sexta
2. ročník
Septima
3. ročník
Oktáva
4. ročník
Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3 3 3 4 12+1
Anglický jazyk 5 5 4 3 12+5
Cizí jazyk 2 4 4 3 3 12+2
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 4 10+5
Informatika a informační
a komunikační technologie
Informatika 2 0 2 1 4+1

Člověk a společnost

Člověk a svět práce

Člověk a příroda

Člověk a zdraví

Základy společenských věd 2 2 2 - 36+2
Dějepis 2 2 2 -
Fyzika 2,5 2 2,5 -
Chemie 2,5 2,5 2 -
Biologie 2 2,5 2,5 -
Zeměpis 2 2 1 -
Těleská výchova 2 2 2 2 8
Umění a kultura Hudební výchova
Výtvarná výchova
2 2 - - 4
Volitelné aktivity - - - 4 14 8+10
Celkem - 35 33 33 31 132

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Český jazyk je rozdělen do oblastí Literární komunikace a Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět Český jazyk je posílen o jednu vyučovací hodinu.

Cizí jazyk je jako jeden z profilových předmětů posílen v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 5 vyučovacích hodin, přičemž za CJ I je pokládán anglický jazyk, dále jsou z disponibilních hodin použity 2 hodiny pro výuku CJ II, CJ II je volitelný z možností německý, francouzský a španělský jazyk.

Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 vyučovacích hodin.

Předmět Informatika a ICT je v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 1 hodinu.

Při výuce předmětů Fyzika, Biologie a Chemie jedna hodina za dva týdny (je-li dotace 2,5 hod) probíhá jako praktická cvičení – třída je dělena na skupiny.

Vyučovací předmět Zeměpis realizuje obsah oboru Geografie.

Obsah oboru Geologie je realizován v předmětech Zeměpis, Biologie a Chemie.

Ve druhém ročníku a v sextě je do výuky zařazen geologicko – geografický kurz. Garantem kurzu je předmět biologie.

Obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován v předmětu Biologie, Základy společenských věd a zároveň jeho část je realizována na Sportovních kurzech ve kvintě a septimě, resp. 1. ročníku a 3. ročníku.

Hudební a výtvarná výchova budou vyučovány jako povinně volitelné předměty ve kvintě a sextě, resp. 1. ročníku a 2. ročníku.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v předmětu Základy společenských věd a v projektu Volba povolání v septimě a 3. ročníku.

Garantem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je Základy společenských věd, garantem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je Biologie.

Ve třetím ročníku a septimě se žáci účastní projektu Volba povolání, který má žákům napomáhat při volbě seminářů v závěrečném ročníku, jejich další profilaci a seznámením s problematikou trhu práce.

Volitelné aktivity jsou posíleny o 10 hodin.

Žáci si v septimě a třetím ročníku vybírají dva dvouhodinové semináře z těchto možností:

  • Konverzace z 2. cizího jazyka
  • Seminář z matematiky
  • Seminář z fyziky
  • Seminář z dějepisu 
  • Seminář biologicko-chemický
  • Seminář společenskovědní
  • Programování
  • Technické kreslení / Deskriptivní geometrie
  • Seminář z dějin umění

V oktávě a 4. ročníku si žáci vybírají 14 hodin volitelných aktivit.

Volba je podmíněna splněním podmínky celkového počtu hodin a škola si vyhrazuje právo z organizačních důvodů omezit výběr volitelných aktivit. Formulář s aktuální nabídkou volitelných seminářů včetně jejich hodinových dotací je uveden níže.