Aktuální situace poradenských služeb na škole od školního roku 2019/20

Na Gymnáziu Turnov působí školní metodik prevence, výchovný poradce/kariérový poradce a školní psycholog (0,5 úvazku).

Klientem je primárně žák, nicméně mohou jím být samozřejmě i jeho zákonní zástupci či pedagogičtí pracovníci Gymnázia Turnov.

Tým školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Helena Poláková – školní psycholog
 • Mgr. Andrea Bucková – školní metodik prevence
 • PaedDr. Zuzana Sehnalová – výchovný / kariérový poradce

Cíle školního poradenského pracoviště

 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky včas odhalovat výchovné a vzdělávací problémy žáků a poskytovat rychlou a účinnou pomoc.
 • V rámci školní preventivní strategie usilovat o minimalizování výskytu a dopadu sociálně patologických jevů a podporovat u žáků zdravý životní styl.
 • Při řešení výskytu sociálně patologických jevů pracovat ve výchovné komisi (členové: člen vedení školy, třídní učitel, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce).
 • V rámci minimálního preventivního programu realizovat programy primární prevence.
 • Tvořit individuální vzdělávací programy a pomáhat žákům se SPU (ve spolupráci s PPP a SPC, třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů).
 • Poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při řešení krizových situací.
 • Poskytovat třídním učitelům metodickou pomoc a podporu při řešení konfliktů ve třídě a výchovně-výukových problémů žáků.
 • Efektivně řešit problémy třídních kolektivů, a to především ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Nabízet pedagogickým pracovníkům pomoc v osobně náročných životních situacích.
 • Nabízet studentům i jejich rodičům pomoc v osobních krizích.
 • Poskytovat kvalitní pomoc při volbě dalšího studia a profesní orientace žáka.
 • Podporovat a realizovat aktivity zaměřené na pozitivní mezilidské vztahy:
  • harmonizační kurz pro 1.ročníky na začátku školního roku s cílem optimalizovat sociální klima školy a rozvíjet vzájemnou úctu, důvěru, snášenlivost a spolupráci
  • programy primární prevence, besedy, přednášky s cílem:
   • Posilovat u žáků komunikační dovednosti – zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku.
   • Učit žáky toleranci, respektování jiných názorů, schopnosti spolupracovat při řešení problémů a snažit se hledat při případných neshodách vzájemný kompromis.
   • Učit žáky respektovat i jiné způsoby chování a kulturní tradice národnostních menšin.
   • Zvyšovat u žáků rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání. Učit žáky být plně zodpovědní za své jednání.
 • Spolupracovat se specializovanými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, OSPOD, IPS úřadu práce).

Činnost členů týmu školního poradenského pracoviště

(činnost se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Školní psycholog

 • provádí základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků,
 • zjišťuje sociální klima ve vytipovaných třídách, provádí diagnostiku se zaměřením na mezilidské vztahy, šikanu,
 • zajišťuje program zaměřený na prevenci šikany ve třídách 1. ročníku,
 • poskytuje konzultace a metodickou pomoc zákonným zástupcům žáků při výukových a výchovných problémech jejich dětí,
 • nabízí pomoc při řešení osobních problémů žáků, realizuje dlouhodobé vedení v případě potřeby terapie,
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, i v oblasti osobních problémů,
 • je členem výchovné komise a účastní se řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • vede evidenci a stanovenou dokumentaci ŠPP (vedení záznamů o poskytnuté péči a zpracování statistických výstupů),
 • realizuje v případě zájmu další skupinové aktivity (př. besedy, přednášky),
 • v případě problémů přesahujících jeho kompetence spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, Centrum sociálně psychologických služeb, psychiatrická ambulance atp.).

Výchovný poradce

 • poradenství poradenská pomoc žákům školy a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných, prospěchových, sociálních, popř. rodinných problémů poradenství,
 • metodická, informační činnost péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky z cizojazyčného prostředí (evidence zpráv z vyšetření, vypracování IVP, metodická pomoc vyučujícím jednotlivých předmětů, řešení problémů spojených s integrací, poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům),
 • příprava a organizace harmonizačních pobytů a intervenčních programů pro třídy,
 • poskytování informací o přijímacím řízení na gymnáziu, formě studia a zaměření poradenství,
 • poradenská pomoc při volbě volitelných předmětů v průběhu studia a při volbě maturitních předmětů,
 • kariérové poradenství při výběru oboru pomaturitního studia,
 • zprostředkování diagnostiky školním psychologem,
 • předávání informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ besedy se studenty VŠ – absolventy Gymnázia Turnov, zprostředkování prezentace zástupců VŠ, informování o dnech otevřených dveří a veletrzích pomaturitního vzdělávání),
 • spolupráce s ÚP,
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům, zpracování dokumentace výchovného poradce.

Školní metodik prevence

 • tvoří a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu školy, školní preventivní strategie, školního programu proti šikanování,
 • tvoří a kontroluje krizový plán školy,
 • je členem výchovné komise a účastní se řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • koordinuje a zařizuje realizaci aktivit zaměřených na prevenci a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů,
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti sociálně patologických jevů,
 • zprostředkuje žákům a rodičům kontakt s odpovídajícími odbornými pracovišti a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
 • vede databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů,
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd.

Úplná verze koncepce ŠPP ke stažení: