Aktualizace 2. 10. 2023

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Doplňovací volby do školské rady se budou konat 25. září 2023 v budově školy.

Vyzývám proto k podání návrhů na nominaci jednoho člena školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (dosavadní předseda školské rady Jakub Mertlík přestal být žákem školy po úspěšném složení maturitní zkoušky). Návrhy musí být podány v souladu s čl. 5 VOLEBNÍHO ŘÁDU PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL vydaným RLK v únoru 2015.

Čl. 5 Nominace kandidátů 
1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (dále jen navrhovatel). Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. 
2) Návrhy se podávají písemně řediteli školy nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb do školské rady. 
3) Návrh musí obsahovat: a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení, c) kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, d) podpis navrhovatele. 
4) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Návrhy musí být podány do pátku 8. září 2023 do 12,00 do kanceláře školy k rukám paní Martiny Janečkové.


4. září 2023                                                       Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy v.r.


 

Na uvolněné místo ve školské řadě byli navrženi Jan Novák, žák 7.A a Yahor Herashchanka, žák 3.C.

14. září 2023                                                       Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy v.r.


 

V doplňovacích volbách do školské rady byl řádně zvolen Jan Novák ze 7. A.

2. října 2023                                                       Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy v.r.